Tổng hợp các oxit kim loại mang trên vật liệu mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng oxi đề hydro hoá ankan thành anken : Đề tài NCKH. QT.04.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21845Tổng hợp các oxit kim loại mang trên vật liệu mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng oxi đề hydro hoá ankan thành anken : Đề tài NCKH. QT.04.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21845