Nghiên cứu nấm linh chi đa niên, nấm đa niên, các chất có hoạt tính sinh học chính của chúng nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và tinh sạch chế phẩm TAQ POLYMERATA tái tổ hợp sử dụng trong công nghệ sinh học : Đề tài NCKH. QGTĐ.03.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21871Nghiên cứu nấm linh chi đa niên, nấm đa niên, các chất có hoạt tính sinh học chính của chúng nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và tinh sạch chế phẩm TAQ POLYMERATA tái tổ hợp sử dụng trong công nghệ sinh học : Đề tài NCKH. QGTĐ.03.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21871