Giải gần đúng phương trình toán tử và ứng dụng : Đề tài NCKH. QT00.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21971Giải gần đúng phương trình toán tử và ứng dụng : Đề tài NCKH. QT00.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21971