Ngựa người và người ngựa : Truyện ngắn. Kép Tư bền : Truyện ngắn.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21976Ngựa người và người ngựa : Truyện ngắn. Kép Tư bền : Truyện ngắn.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21976