Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất: Đề tài NCKH QG. 07.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22030Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất: Đề tài NCKH QG. 07.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22030