Một số vấn đề hiện đại trong đại số - hình học - tôpô : Đề tài NCKH QT. 09.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22050Một số vấn đề hiện đại trong đại số - hình học - tôpô : Đề tài NCKH QT. 09.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22050