Nghiên cứu tách chiết một số hợp chất tự nhiên từ thực vật có tác dụng chống béo phì và rối loạn trao đổi chất lipid - glucid trên mô hình động vật thực nghiệm: Đề tài NCKH QGTĐ. 08.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22065Nghiên cứu tách chiết một số hợp chất tự nhiên từ thực vật có tác dụng chống béo phì và rối loạn trao đổi chất lipid - glucid trên mô hình động vật thực nghiệm: Đề tài NCKH QGTĐ. 08.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22065