Phương trình vi phân - đại số và phương trình sai phân ẩn = Differential-Algebraic Equations and Implivit Difference Equations : Đề tài NCKH. QT 03-02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22078Phương trình vi phân - đại số và phương trình sai phân ẩn = Differential-Algebraic Equations and Implivit Difference Equations : Đề tài NCKH. QT 03-02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22078