Mô hình tổ chức và hoạt động của tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QK.01.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22090Mô hình tổ chức và hoạt động của tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QK.01.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22090