Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề tài NCKH QC.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22107Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề tài NCKH QC.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22107