Nghiên cứu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã dân tộc miền núi Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn : Đề tài NCKH. QT.01.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22152Nghiên cứu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã dân tộc miền núi Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn : Đề tài NCKH. QT.01.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22152