Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tương tác đất- khí quyển đến điều kiện khí hậu khu vực miền Trung Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.02.16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22173Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tương tác đất- khí quyển đến điều kiện khí hậu khu vực miền Trung Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.02.16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22173