Bước đầu nghiên cứu đánh giá về phát thải và lắng đọng axít ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc Việt Nam = Initial study and assessment on emission and acid deposition in the key economic zone to the North of Vietnam: Đề tài NCKH. QT.09.59

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22189Bước đầu nghiên cứu đánh giá về phát thải và lắng đọng axít ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc Việt Nam = Initial study and assessment on emission and acid deposition in the key economic zone to the North of Vietnam: Đề tài NCKH. QT.09.59

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22189