Thử tìm hiểu một số từ cổ trong "truyện song tinh" còn để lại dấu vết trong tiếng Việt hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22200Thử tìm hiểu một số từ cổ trong "truyện song tinh" còn để lại dấu vết trong tiếng Việt hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22200