Giám sát công trình dùng phân tích rung trên các cảm biến gia tốc 3 chiều : Đề tài NCKH. QC.08.13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22214



Giám sát công trình dùng phân tích rung trên các cảm biến gia tốc 3 chiều : Đề tài NCKH. QC.08.13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22214