Nghiên cứu, thiết kế bộ lọc Kalman cải tiến : Đề tài NCKH. QC.07.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22218Nghiên cứu, thiết kế bộ lọc Kalman cải tiến : Đề tài NCKH. QC.07.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22218