Đánh giá hiện trạng và tiềm năng nuôi cá lồng bè tại khu vực Cống Yên, đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.05-33

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22245Đánh giá hiện trạng và tiềm năng nuôi cá lồng bè tại khu vực Cống Yên, đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.05-33

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22245