Đặc điểm trầm tích đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ: Đề tài NCKH. QT.04.24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22253Đặc điểm trầm tích đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ: Đề tài NCKH. QT.04.24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22253