Một số bài toán trong lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn : Đề tài NCKH. QT.06.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22303Một số bài toán trong lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn : Đề tài NCKH. QT.06.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22303