Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật - Năm 2011 : Đề tài NCKH

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22353Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật - Năm 2011 : Đề tài NCKH

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22353