Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần : Đề tài NCKH. QG.03.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22382Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần : Đề tài NCKH. QG.03.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22382