Mô phỏng hệ thống thông tin quang sử dụng khuếch đại sợi quang kích hoạt bằng erbium : Đề tài NCKH. QT.03.29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22393Mô phỏng hệ thống thông tin quang sử dụng khuếch đại sợi quang kích hoạt bằng erbium : Đề tài NCKH. QT.03.29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22393