Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý đất đai đơn vị hành chính cấp quận ( Lấy ví dụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ) : Đề tài NCKH. QT.02.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22398Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý đất đai đơn vị hành chính cấp quận ( Lấy ví dụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ) : Đề tài NCKH. QT.02.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22398