Nghiên cứu, đánh giá và định hướng phát triển một số mô hình kinh tế trang trại góp phần xoá đói giảm nghèo trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn (Ví dụ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) : Đề tài NCKH. QT.01.49

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22416Nghiên cứu, đánh giá và định hướng phát triển một số mô hình kinh tế trang trại góp phần xoá đói giảm nghèo trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn (Ví dụ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) : Đề tài NCKH. QT.01.49

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22416