Nghiên cứu chế tạo xúc tác nano Pt/vật liệu mao quản trung bình chứa silic để oxi hóa D-Glucozơ chọn lọc thành axit gluconic ứng dụng làm thực phẩm chức năng : Đề tài NCKH. QG.09.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22424Nghiên cứu chế tạo xúc tác nano Pt/vật liệu mao quản trung bình chứa silic để oxi hóa D-Glucozơ chọn lọc thành axit gluconic ứng dụng làm thực phẩm chức năng : Đề tài NCKH. QG.09.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22424