Giải tích đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và khoa học vật liệu : Đề tài NCKH.QGTĐ.08.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22437Giải tích đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và khoa học vật liệu : Đề tài NCKH.QGTĐ.08.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22437