Phân tích độ nhạy và độ bất định sử dụng phương pháp Monte Carlo dùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ) : Đề tài NCKH.QG.09.25

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22445Phân tích độ nhạy và độ bất định sử dụng phương pháp Monte Carlo dùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ) : Đề tài NCKH.QG.09.25

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22445