Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn để xác định lượng vết những độc tố vô cơ và hữu cơ trong phân tích môi trường : Đề tài NCKH. QT.00.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22446Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn để xác định lượng vết những độc tố vô cơ và hữu cơ trong phân tích môi trường : Đề tài NCKH. QT.00.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22446