Nghiên cứu quá trình đô thị hoá phục vụ cho quản lý đất đô thị ở quận Tây Hồ-Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.00.24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22455Nghiên cứu quá trình đô thị hoá phục vụ cho quản lý đất đô thị ở quận Tây Hồ-Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.00.24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22455