Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ sản xuất ethanol sinh học từ cây ngô : Đề tài NCKH. QGTĐ.09.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22456Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ sản xuất ethanol sinh học từ cây ngô : Đề tài NCKH. QGTĐ.09.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22456