Tách chiết, tinh sạch và nghiên cứu tính chất một vài Endonucleaza giới hạn từ các nguồn vi sinh vật của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22500Tách chiết, tinh sạch và nghiên cứu tính chất một vài Endonucleaza giới hạn từ các nguồn vi sinh vật của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22500