Mô phỏng vật liệu cấu trúc Nanô nanostructured materials simulation : Đề tài NCKH.QG.04.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22512Mô phỏng vật liệu cấu trúc Nanô nanostructured materials simulation : Đề tài NCKH.QG.04.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22512