Mô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH QG.05.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542Mô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH QG.05.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542