Nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc tách và làm giàu Protein : Đề tài NCKH. QT.06.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22546Nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc tách và làm giàu Protein : Đề tài NCKH. QT.06.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22546