Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng phương pháp địa mạo và công nghệ GIS. Đề tài NCKH: QG.06.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22551Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng phương pháp địa mạo và công nghệ GIS. Đề tài NCKH: QG.06.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22551