Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS : Đề tài NCKH. QT.07.51

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22558Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS : Đề tài NCKH. QT.07.51

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22558