Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn (Ballistosporous Yeasts) phân loại từ lá cây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương : Đề tài NCKH QG.06.19

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22566Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn (Ballistosporous Yeasts) phân loại từ lá cây ở Vườn Quốc gia Cúc Phương : Đề tài NCKH QG.06.19

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22566