Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của mô hình số độ cao (lấy ví dụ vùng trung du và miền núi phía Bắc) : Đề tài NCKH QT.07.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22592Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của mô hình số độ cao (lấy ví dụ vùng trung du và miền núi phía Bắc) : Đề tài NCKH QT.07.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22592