Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường : Đề tài NCKH QT.07.39

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22597Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường : Đề tài NCKH QT.07.39

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22597