Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Diến-
dc.contributor.authorLê, Cảm-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Chí-
dc.contributor.authorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Vinh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Phương Nhung-
dc.contributor.authorNguyễn, Lan Nguyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quế Anh-
dc.contributor.authorCao, Xuân Phong-
dc.contributor.authorĐặng, Vũ Huân-
dc.contributor.authorĐồng, Thị Kim Thoa-
dc.contributor.authorVũ, Mạnh Chu-
dc.contributor.authorHoàng, Minh Thái-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Minh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hồng-
dc.contributor.authorDương, Thu Phương-
dc.contributor.authorVũ, Ngọc Anh-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Công-
dc.contributor.authorLê, Thế Bảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Trực-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Luật-
dc.contributor.authorPhạm, Công Lạc-
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Bình-
dc.date.accessioned2017-03-27T09:07:01Z-
dc.date.available2017-03-27T09:07:01Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, B. D. (2005). Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22629-
dc.description.abstractNghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tương thích với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước; đồng thời luận giải tính tất yếu của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị cụ thể - đặc biệt là xây dựng mô hình cơ chế thực thi pháp luật về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật nói chung và cơ chế thực thi pháp luật về SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước taen_US
dc.description.abstractNghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tương thích với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước; đồng thời luận giải tính tất yếu của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị cụ thể - đặc biệt là xây dựng mô hình cơ chế thực thi pháp luật về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật nói chung và cơ chế thực thi pháp luật về SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta-
dc.format.extent305 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
dc.subjectSở hữu trí tuệen_US
dc.subjectLuật dân sựen_US
dc.titleHoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Namen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000138.pdf
  • Size : 173,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Bá Diến-
  dc.contributor.authorLê, Cảm-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Chí-
  dc.contributor.authorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Vinh-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Phương Nhung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Lan Nguyên-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quế Anh-
  dc.contributor.authorCao, Xuân Phong-
  dc.contributor.authorĐặng, Vũ Huân-
  dc.contributor.authorĐồng, Thị Kim Thoa-
  dc.contributor.authorVũ, Mạnh Chu-
  dc.contributor.authorHoàng, Minh Thái-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Minh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hồng-
  dc.contributor.authorDương, Thu Phương-
  dc.contributor.authorVũ, Ngọc Anh-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Công-
  dc.contributor.authorLê, Thế Bảo-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Trực-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Luật-
  dc.contributor.authorPhạm, Công Lạc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Bá Bình-
  dc.date.accessioned2017-03-27T09:07:01Z-
  dc.date.available2017-03-27T09:07:01Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, B. D. (2005). Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22629-
  dc.description.abstractNghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tương thích với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước; đồng thời luận giải tính tất yếu của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị cụ thể - đặc biệt là xây dựng mô hình cơ chế thực thi pháp luật về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật nói chung và cơ chế thực thi pháp luật về SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước taen_US
  dc.description.abstractNghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tương thích với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước; đồng thời luận giải tính tất yếu của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị cụ thể - đặc biệt là xây dựng mô hình cơ chế thực thi pháp luật về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật nói chung và cơ chế thực thi pháp luật về SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta-
  dc.format.extent305 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
  dc.subjectSở hữu trí tuệen_US
  dc.subjectLuật dân sựen_US
  dc.titleHoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Namen_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000138.pdf
  • Size : 173,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :