Nghiên cứu xây dựng một mô hình môi trường phòng làm việc thông minh : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.23

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22653Nghiên cứu xây dựng một mô hình môi trường phòng làm việc thông minh : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.23

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22653