Chế tạo và nghiên cứu chất lỏng từ tính : Đề tài NCKH. QT.07.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22719Chế tạo và nghiên cứu chất lỏng từ tính : Đề tài NCKH. QT.07.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22719