Nghiên cứu hoàn thiện bộ thử nghiệm phát hiện nhanh ( Test-Kit ) amoni trong nước sinh hoạt và ăn uống: Đề tài NCKH. QG. 09. 23

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22740Nghiên cứu hoàn thiện bộ thử nghiệm phát hiện nhanh ( Test-Kit ) amoni trong nước sinh hoạt và ăn uống: Đề tài NCKH. QG. 09. 23

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22740