Thực nghiệm tạo hoa văn trên đồ gốm cổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22754Thực nghiệm tạo hoa văn trên đồ gốm cổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22754