Xây dựng thư viện điện tử và phát triển nguồn tài nguyên số trong Hệ thống Thư viện Đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22757Xây dựng thư viện điện tử và phát triển nguồn tài nguyên số trong Hệ thống Thư viện Đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22757