Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC : Đề tài NCKH. QC.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22758Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC : Đề tài NCKH. QC.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22758