Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền Trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nghuyên nước và đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22759

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền Trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nghuyên nước và đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22759