Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22778Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22778