Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số xạ khuẩn hiếm phân lập ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22820Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số xạ khuẩn hiếm phân lập ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22820