Nghiên cứu chế tạo và triển khai dung dịch dinh dưỡng cho hệ thống thuỷ canh tĩnh : Đề tài NCKH. QG99.11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22833Nghiên cứu chế tạo và triển khai dung dịch dinh dưỡng cho hệ thống thuỷ canh tĩnh : Đề tài NCKH. QG99.11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22833